Statut Fundacji


 

STATUTFundacji NA WSZELKI WYPADEK

tekst jednolityPostanowienia ogólne§ 1

1. Fundacja pod nazwą NA WSZELKI WYPADEK, zwana dalej Fundacją, ustanowioną przez: Julitę Garbacką - zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez przez notariusza Marzenę Gawryś w kancelarii notarialnej w Warszawie, ulica Skoraszewska 2 lok. 2 w dniu 15 lipca 2009, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu. 2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4

1. Terenem działalności fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy za granicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
3. Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe, a także przystępować do innych organizacji.

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla Fundacji.

§ 6

Celami Fundacji są:
1. Pomoc i wspieranie:
a. psychoterapeutyczne dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz ich rodzin;
b. profilaktyka w zakresie uzależnień i pomoc terapeutyczna osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu, środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych;
c. działania terapeutyczne wobec osób doświadczających długotrwałej bądź incydentalnej przemocy;
d. działania interwencyjne w zakresie zdarzeń traumatycznych;
e. szkolenia i warsztaty w zakresie wiedzy o objawach i konsekwencjach przeżycia traumy, uzależnień i innych patologii społecznych;
f. szkolenia psychoterapeutów, psychotraumatologów, psychologów oraz interwentów kryzysowych;
g. działania w kierunku promocji zdrowego i aktywnego trybu życia.
2. Podejmowanie działań mających na celu:
a. wszechstronny rozwój grup docelowych
b. przeciwdziałanie postawom bezradności. Rezygnacji i unikania wśród osób dotkniętych zaburzeniami łączonymi oraz w ich rodzinach
3. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz integracji społecznej wyżej wymienionych osób poprzez:
a. działania kierowane do wyżej wymienionych grup docelowych
b. podejmowanie działań mających na celu edukacje i rozwój umiejętności praktycznych szeroko pojętego otoczenia tych osób, nauczycieli i wychowawców, szkoleniowców i trenerów, doradców zawodowych, menadżerów zespołów, środowisk lokalnych, urzędników, lekarzy i innych.
4. Popieranie inicjatyw mających na celu realizacje działań wymienionych w punktach 1 - 4 § 6

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele nieodpłatnie lub poprzez odpłatną działalność pożytku publicznego.

§ 8

Formy realizacji działalności nieodpłatnej:
1. Działalność edukacyjna i prorozwojowa kierowana do grup docelowych i otoczenia poprzez:
a. warsztaty doskonalenia umiejętności
b. szkolenia
c. treningi
d. seminaria
e. doradztwo specjalistyczne
2. Pomoc psychologiczna:
a. grupy wsparcia
b. terapia indywidualna i grupowa (dla dzieci, młodzieży, dorosłych, rodziców/opiekunów, nauczycieli, wychowawców i in.)
c. terapia rodzin
d. konsultacje i poradnictwo
3. Rzecznictwo interesów grup docelowych.
4. Działalność wydawnicza i badawcza (w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji).
5. Organizowanie imprez turystycznych i rekreacyjnych, zjazdów, konferencji i seminariów naukowych, wystaw, koncertów oraz innych wydarzeń kulturalnych służących realizacji celów Fundacji.
6. Współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi oraz placówkami leczniczymi i kulturalnymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

§ 9

Formy realizacji odpłatnej działalności pożytku publicznego:
1. Działalność edukacyjna i prorozwojowa skierowana do grup rozwojowych i otoczenia poprzez:
a. warsztaty doskonalenia umiejętności
b. szkolenia
c. treningi
d. seminaria
e. doradztwo specjalistyczne
2. Pomoc psychologiczna:
a. grupy wsparcia
b. terapia indywidualna i grupowa (dla dzieci, młodzieży, dorosłych, rodzin i opiekunów, nauczycieli, wychowawców i in.)
c. terapia rodzin
d. konsultacje i poradnictwo
3. Rzecznictwo interesów grup docelowych.
4. Działalność wydawnicza i badawcza (w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji).
5. Organizowanie imprez turystycznych i rekreacyjnych, zjazdów, konferencji, seminariów naukowych, wystaw, koncertów oraz innych wydarzeń kulturalnych służących realizacji celów Fundacji.
6. Współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi oraz placówkami leczniczymi i kulturalnymi, w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

§ 10

Dla osiągniecia swych celów statutowych, prócz przedsięwzięć organizowanych przez siebie, Fundacja może współdziałać z innymi osobami, organizacjami i instytucjami o podobnych celach.


Majątek i dochody Fundacji

§ 11

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 (jeden tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 12

Środki na realizacje celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działania pochodzą z:
1. funduszu założycielskiego
2. darowizn, spadków, zapisów,
3. dotacji i subwencji oraz grantów,
4. dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego
5. dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych,
6. dochodów z aktywów nieruchomości oraz praw majątkowych, papierów wartościowych oraz innych narzędzi finansowych odstępnych na rynku kapitałowym
7. odsetek i depozytów bankowych
8. nawiązek sądowych

§ 13

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być wykorzystywane na realizacje celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów. W przypadku nie wskazania przez donatora celu, Fundacja może uzyskane w ten sposób dochody rozdysponować według uznania, z godnie z celami statutowymi.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, gdy w chwili składania tego oświadczenie stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

§ 14

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
1. Udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w odniesieniu do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub jej pracowników oraz osób z którymi członkowie Rady i Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwany dalej „osobami bliskimi”.
2. Przekazanie majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to nastąpi bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Wykorzystanie majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich bliskich osób na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych fundacji.
4. Zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady i Zarządu Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.


Władze Fundacji

§ 15

Władzami Fundacji są:
1. Zarząd Fundacji (dalej Zarząd)
2. Rada Fundacji

§ 16

Na wniosek Zarządu Rada Fundacji może powołać Radę Programową Fundacji.


Sposób Reprezentacji

§ 17

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2 składają członkowie Zarządu działający łącznie. W sprawach dotyczących zatrudnienia pracowników oraz sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 10.000,00 (dziesięciu tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.


Zarząd Fundacji

§ 18

1. Zarząd Fundacji składa się z co najmniej dwóch członków, w tym Prezesa Fundacji, powołanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.
2. Pierwszy skład Zarządu jest powołany przez Fundatora.
3. Funkcje członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencje.
4. Prezesa Zarządu powołuje Rada Fundacji, za wyjątkiem prezesa pierwszej kadencji, który zostaje wybrany spośród członków zarządu w głosowaniu jawnym.
5. Przed upływem kadencji każdy z członków Zarządu może zostać odwołany z pełnionego stanowiska decyzja Rady Fundacji, na jednomyślny wniosek pozostałych członków Zarządu lub wniosek Fundatora.
6. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku prac.
7. Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu określa Regulamin Prac Zarządu.

§ 19

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuję ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a. uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji
b. uchwalanie regulaminów
c. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji
d. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów,
e. podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz ich tworzeniu.
f. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g. wystąpienie z wnioskiem w sprawie powołania Rady Programowej Fundacji
h. wnioskowanie w sprawie zmian w statucie
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
5. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.


Rada Fundacji

§ 20

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolującym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z co najmniej dwóch członków.
3. Członków pierwszego składu Rady powoduje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić Funkcje lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
4. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
5. Kadencja przewodniczącego Rady Fundacji trwa dwa lata. Funkcję Przewodniczącego Rady można pełnić więcej niż jedną kadencję.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
7. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
8. Członkowie Rady Fundacji:
a. Nie mogą być członkami Zarządu Fundacji, ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub odległości z tytułu zatrudnienia
b. Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej
c. Nie mogą otrzymać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrotu z uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określa w art. 8 punkt 8 ust. z dnia 3 marca 2010r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi

§ 21

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek Zarządu Fundacji lub Fundatora, na zasadach określonych w Regulaminie Rady Fundacji.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów, w razie równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 22

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
1. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.
2. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansów i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
3. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
4. Nadzór nad działalnością Fundacji.
5. Podejmowanie, na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inna Fundacją, dokonaniu zmian w Statucie lub o likwidacji Fundacji.
6. Powoływanie, na wniosek Zarządu Fundacji, Rady Programowej Fundacji.

§ 23

Rada Fundacji w celu wykonania swoich zadań jest uprawniona do:
1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.


Rada Programowa Fundacji

§ 24

1.Rada Programowa Fundacji składa się z osób o uznanym autorytecie, zasłużonych na polu działalności Fundacji.
2. Rada Programowa składa się z dowolnej liczby członków.
3. Członków Rady Programowej, na wniosek Zarządu Fundacji powołuje swą decyzją Rada Fundacji.
4. Członkowie Rady Programowej są powoływani na czas nieokreślony.
5. Rada Programowa jest tworem kolektywnym i nie wyłania spośród członków Przewodniczącego Rady.
6. Rada Programowa współpracuje z Zarządem wpierając realizacje działań statutowych.
7. Członkostwo w Radzie Programowej ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka rady.
8. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Programowej z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub Radzie Fundacji.
9. Członkowie Rady Programowej mogą pozostawać w stosunku pracy z Fundacją.

§ 25

1. Rada Programowa zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Programową zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek Zarządu Fundacji, na zasadach określonych w Regulaminie Rady Fundacji.
3. W posiedzeniach Rady Programowej uczestniczy przedstawiciel Rady Fundacji.
4. Rada Programowa podejmuje decyzje w formie uchwal – zwykła większością głosów.

§ 26

Do uprawnień Rady Programowej należy w szczególności:
1. Rekomendowanie kierunków działań Fundacji
2. Inicjowanie programów i aktywność o charakterze doradczym.
3.Opiniowanie działań prowadzonych przez Fundacje.
4. Inicjowanie współpracy z innymi instytucjami, organizacjami, osobami.


Zmiana Statutu

§ 27

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji, za zgodą Rady Fundacji.


Połączenie z inną Fundacją

§ 28

1. Fundacja może się połączyć z inna fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogły ulec istotnej zmianie cel Fundacji.


§ 29

W sprawach połączenia z inna Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swojej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.


Likwidacja Fundacji

§ 30

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągniecia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątków.

§ 31

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 32

W razie likwidacji Fundacji na podstawie własnej uchwały, likwidatorami Fundacji są członkowie jej Zarządu albo osoba wskazana przez Zarząd.

§ 33

Likwidator w szczególności powinien:
1. zawiadomić sąd o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu likwidatora, z podaniem swojego nazwiska, imienia i miejsca zamieszkania
2. dokonywać czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, podając do publicznych wiadomości o wszczęciu postepowania likwidacyjnego.
3. Po zakończeniu likwidacji zgłosić sądowi wniosek o wykreśleniu Fundacji z Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 34

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przekazane mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji pożytku publicznego o zbliżonych celach.