przyczyny stosowania substancji psychoaktywnych

Przyczyny i konsekwencje uzależnienia od substancji psychoaktywnych

Uzależnienie od substancji psychoaktywnych to złożony problem o charakterze bio-psycho-społecznym, który dotyka nie tylko osoby uzależnione, ale również ich rodziny i otoczenie. Zjawisko to wiąże się z szeregiem negatywnych konsekwencji zarówno dla zdrowia fizycznego i psychicznego, jak i funkcjonowania społecznego i ekonomicznego.

Przyczyny uzależnienia

Etiologia uzależnienia jest wieloaspektowa i obejmuje czynniki biologiczne, psychologiczne i społeczne. Uzależnienie od substancji psychoaktywnych nie jest prostym problemem o jednej przyczynie. To zjawisko o złożonej etiologii, na którą składa się wiele czynników, wzajemnie na siebie oddziałujących.

Do czynników biologicznych predysponujących do uzależnienia należą m.in.:

 • Predyspozycje genetyczne: uważa się, że geny mogą odgrywać znaczącą rolę w podatności na uzależnienie od niektórych substancji.
 • Zaburzenia neuroprzekaźników: uzależnienie wiąże się z nieprawidłowym funkcjonowaniem układu dopaminergicznego w mózgu, co odpowiada za odczuwanie przyjemności i nagrody.

Czynniki psychologiczne sprzyjające uzależnieniu to m.in.:

 • Niska samoocena: osoby z niską samooceną mogą sięgać po substancje psychoaktywne, aby poprawić swoje samopoczucie i uciec od problemów.
 • Trauma: doświadczenie traumy w dzieciństwie, np. nadużycia fizyczne lub seksualne, może zwiększać ryzyko uzależnienia w dorosłym życiu.
 • Zaburzenia psychiczne: choroby psychiczne, takie jak depresja, lęk czy schizofrenia, mogą współwystępować z uzależnieniem i wzajemnie się nasilać.

Czynniki społeczne wpływające na ryzyko uzależnienia to m.in.:

 • Dostępność substancji: łatwy dostęp do substancji psychoaktywnych, np. w środowisku rówieśniczym, może zwiększać ryzyko ich zażywania.
 • Presja rówieśnicza: osoby młode mogą sięgać po substancje psychoaktywne pod wpływem presji ze strony rówieśników, aby zyskać akceptację lub przynależność do grupy.
 • Nierozwiązywane problemy: brak umiejętności radzenia sobie z problemami i stresem może prowadzić do szukania ucieczki w substancjach psychoaktywnych.
uzależnienie od substancji psychoaktywnych

Konsekwencje uzależnienia

Uzależnienie od substancji psychoaktywnych to nie tylko problem osoby uzależnionej, ale również jej bliskich i całego otoczenia. Negatywne konsekwencje uzależnienia dotykają wielu sfer życia, prowadząc do poważnych problemów fizycznych, psychicznych, społecznych i ekonomicznych. Do głównych konsekwencji należą:

 • Problemy zdrowotne: uzależnienie może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, takich jak uszkodzenie wątroby, serca, płuc, mózgu, a także do rozwoju chorób nowotworowych.
 • Problemy psychiczne: uzależnienie często współwystępuje z zaburzeniami psychicznymi, takimi jak depresja, lęk, psychoza, a także z problemami ze snem i pamięcią.
 • Problemy społeczne: uzależnienie może prowadzić do zaniedbania obowiązków zawodowych, szkolnych i rodzinnych, a także do izolacji społecznej i konfliktów z otoczeniem.
 • Problemy ekonomiczne: uzależnienie może powodować znaczne wydatki na substancje psychoaktywne, co może prowadzić do problemów finansowych i zadłużenia.
 • Przemoc: uzależnienie może zwiększać ryzyko wystąpienia przemocy w rodzinie, zarówno ze strony osoby uzależnionej, jak i innych członków rodziny.

Leczenie uzależnienia

Dostępne są różne formy terapii, m.in. terapia psychoterapeutyczna, terapia grupowa i leczenie farmakologiczne. Ważne jest, aby osoba uzależniona była zmotywowana do zmiany i chciała współpracować z terapeutami.

Dodatkowo, pomocna może być również terapia rodzinna, która pozwala na zaangażowanie bliskich osoby uzależnionej w proces leczenia i udzielenie jej niezbędnego wsparcia.

Dostępne są różne formy leczenia, m.in.:

 • Terapia psychoterapeutyczna: terapia pomaga osobie uzależnionej zrozumieć mechanizmy uzależnienia i nauczyć się radzić sobie z problemami bez sięgania po substancje psychoaktywne.
 • Terapia grupowa: terapia grupowa pozwala osobie uzależnionej na dzielenie się swoimi doświadczeniami z innymi osobami uzależnionymi i czerpanie wsparcia z grupy.
 • Leczenie farmakologiczne: w niektórych przypadkach leczenie uzależnienia może wspomagać farmakoterapia, np. leki przeciwdepresyjne.